Home

NTC Het Noorderlicht

NTC Het Noorderlicht is opgericht in 1995 en richt zich op leerlingen die Nederlands als moedertaal of als tweede taal hebben. Door middel van taal- en cultuurlessen, themadagen en omgang met andere Nederlandse/Vlaamse kinderen doen onze leerlingen kennis op van de Nederlandse taal en cultuur. Onze visie is ervoor te zorgen dat onze leerlingen bij terugkeer een goede aansluiting vinden op het onderwijs in Nederland/België. Door de Nederlandse taal en cultuur te behouden, blijven onze leerlingen in contact met hun roots. Kinderen vanaf vier jaar zijn welkom op onze school.

Onze school wordt gecontroleerd door de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs en geadviseerd door de stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB).Ons team

Praktisch

Lestijden en vakantie

De lessen vinden iedere dinsdagmiddag plaats van 15.30 tot 18.30 met een kwartier pauze waarbij de leerlingen buiten  spelen. Het schooljaar 2023-2024 begint op 22 augustus 2023. Op de volgende dagen wordt geen les gegevens:

Herfstvakantie : 4 oktober 2023

Kerstvakantie : 26 december 2023, 2 januari 2024

Wintervakantie : 20 februari 2024

Paasvakantie : 26 maart 2024

Laatste schooldag : 18 juni 2024


Lokatie

We maken gebruik van de lokalen van de Oslo International School aan de Gamle Ringeriksvei 53, Bekkestua 

Taal

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Om hieraan tegemoet te komen geven wij les met behulp van moderne lesmethodes. Bij het kiezen van onze lesmethodes is gelet op aansluiting bij het NTC-onderwijs.

Voor het basisonderwijs is daarom gekozen voor een methode waarvoor Stichting NOB een module heeft geschreven speciaal gericht op het NTC-onderwijs. Hierin staat uitgebreid beschreven welke onderdelen van de methode er behandeld dienen te worden. Deze NTC-module omvat de minimale kennis en vaardigheden die een leerling nodig heeft. Ons streven is om meer te behandelen, zodat de basis van de lesstof goed beklijft en er geen hiaten vallen die het verdere onderwijs bemoeilijken.

Het voortgezet onderwijs gebruikt de lesmethode ‘Nieuw Nederlands’. ‘Nieuw Nederlands’ is een van de meest gebruikte methodes Nederlands in het voortgezet onderwijs. Er is veel ruimte voor lesmateriaal op maat met een duidelijke structuur. 

Bij het Nederlandse taalonderwijs onderscheiden we spreken en luisteren, lezen, schrijven (stellen), spelling en taalbeschouwing. De lessen Nederlandse cultuur beogen het in stand houden en versterken van de verbondenheid met de Nederlandse cultuur om een succesvolle terugkeer naar Nederland te bevorderen. De lessen Nederlandse cultuur worden gegeven ter ondersteuning van en als aanvulling op het Nederlandse taalonderwijs. 


Cultuur

NTC Het Noorderlicht volgt de kerndoelen van de Nederlandse cultuur. Deze kerndoelen kennen de volgende drie domeinen:


1. Festiviteiten, feestdagen, gebruiken en gewoontes
2. Jeugdcultuur en actuele ontwikkelingen
3. Nederlandse historie, Nederlandse geografie en Nederlandse maatschappij


Gedurende het schooljaar worden er diverse culturele activiteiten georganiseerd, deels in samenwerking met de Nederlandse Club Oslo en Nederlandse Ambassade. Zo worden Koningsdag, Bevrijdingsdag, Sinterklaas en kerst gevierd en staan we stil bij dodenherdenking.

Om meer aandacht aan cultuur te kunnen besteden, organiseren we elk jaar een aantal themadagen en een kamp die in het teken staan van een specifieke culturele gebeurtenis.

Ook de actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland/België krijgen in de hogere klassen van het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs voldoende aandacht.

Bibliotheek

Onze school heeft in de kelder van de Oslo International School een bibliotheek. Hier is het mogelijk om boeken te lenen. Elke week brengen de leerlingen een bezoek aan de bibliotheek. Onze collectie is zeer uitgebreid, van prentenboeken tot literatuur. Behalve boeken kan iedere leerling in de bibliotheek ook Nederlandse luistercd’s en dvd’s lenen. Ook ouders mogen boeken uit de bibliotheek lenen. 

Kosten

Voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt het schoolgeld: NOK 9.150 

Van het schoolgeld worden alle noodzakelijke voorzieningen die met de school en het lesgeven te maken hebben betaald. Daarnaast gaat er ook een gedeelte naar buitenschoolse activiteiten.  


Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders van de penningmeester een rekening per e-mail (na de Algemene Ledenvergadering).  Verantwoording over de besteding van de gelden wordt ieder schooljaar afgelegd aan de ouders door middel van een financiële jaarrekening. De kascommissie, die uit twee onafhankelijke ouders bestaat, keurt de financiële jaarrekening goed. Ook Stichting NOB krijgt inzicht in de besteding van de gelden. 

Aanmelden

U kunt uw kind(eren) aanmelden door onderstaand formulier te downloaden, in te vullen en te mailen naar onze schoolleider (schoolleider@ntc-noorderlicht.org). Tevens vindt u een link naar de aanvullende voorwaarden en onze schoolgids.


Kennismaking


De schoolleider maakt een (telefonische) afspraak met ouders die hun kind aanmelden. Afhankelijk van dit gesprek en een eventuele test wordt bepaald welke groep het beste aansluit op het Nederlands taalniveau van uw kind.


Instroom momenten


Er zijn twee vaste instroom momenten voor nieuwe leerlingen:
- De eerste les na de zomervakantie.
- De eerste les na de kerstvakantie.

Contact

Leslocatie:

Oslo International School  

Gamle Ringeriksvei 53 

1357 Bekkestua 

Postadres:  

Postboks 210 

1319 Bekkestua 

Schoolleider: Frank Tijhuis

E-mail: schoolleider@ntc-noorderlicht.org  

Voorzitter bestuur: Kirsten van Hofwegen 

E-mail: voorzitter@ntc-noorderlicht.org 

unsplash